Obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi  spoločnosťou  PECOBIKES s.r.o., IČO: 47 460 199 a spotrebiteľom. Č. obchodt. registra 32733/T,  ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len "prevádzkovateľ a/ alebo predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").
 2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 3. Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú  pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 
  Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka (v prípade, že neplatí ustanovenie bodu 2). 
 4. Spotrebiteľ je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. 
 6. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 
 7. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

II. Všeobecné ustanovenia 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. 
 2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania  objednávky. 
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 4.  Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

III. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. 
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 
 3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia, tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou.
 4. V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.
 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená  najneskôr v lehote 15 dní na účet spotrebiteľa.

IV. Kúpna cena, platby

 1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený  na stránke predávajúceho v  časti Doprava a platba.
 3. Akčné ceny a zvýhodnené  ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "zľava". Platnosť  akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu.
 4. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 5. Ceny tovaru sú uvedené s DPH.
 6. V prípade, že si spotrebiteľ zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok“ a „Kúpnej zmluvy“. Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie, prípadne na uskladnenie.

V. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie  bydlisko alebo miesto, resp. sídlo  podnikania spotrebiteľa uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody . 
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním spotrebiteľovi.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením  kúpnej ceny.
 4. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí  o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5.  Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“.
 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo poverenou osobou, alebo keď  tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.
 7. Predávajúci dodá spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
 8. Ak  predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

VI. Práva a povinnosti  predávajúceho a spotrebiteľa

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.
 3. Spotrebiteľ je povinný prevziať  objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.
 4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo podľa zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o  odstúpení doručené predávajúcemu a v tejto lehote musí byť doručený i tovar v pôvodnom stave. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, doklad o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže  uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu e-shop@pecobikes.sk
 2. Tovar je potrebné poslať výhradne kuriérom (NIE služba SK Pošty: LISTOVÁ ZÁSIELKA ALEBO BALÍK) na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Tovar doporučujeme poistiť. 
 3. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar v lehote 14 dní odo dňa fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy.

VIII. Záruka, reklamácie

 1. Záručná doba v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. 
 3. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. 
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia  reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.
 5. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
 6. Reklamáciu uplatnite na adrese: eshop@pecobikes.sk
 7. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).
 8. Reklamovaný tovar je potrebné poslať vždy kuriérom UPS na adresu: PECOBIKES, G. Steinera 1, 917 02 Trnava, Slovakia. Súčasťou tovaru  musí byť doklad o zaplatení.

IX. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky uzatvára s prevádzkovateľom E-shopu zmluvných vzťah, čo predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov (číslo registrácie IS 2860). Pri vytvorení objednávky kupujúci môže udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu – zasielanie newslettera (číslo registrácie IS 2861). Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a podmienkach ich spracúvania nájdete v časti „Prehlásenie o ochrane osobných údajov“.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a GDPR

Dokument k smernici ochrane osobných udájov GDPR.

Podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ pripravujúci spracúvanie osobných údajov povinný dotknutej osobe poskytnúť zákonom definovaný objem informácií (tzv. informačná povinnosť) tak, aby bola z pohľadu kupujúcich ako dotknutých osôb zabezpečená zásada transparentnosti spracúvania osobných údajov.

Týmto Vám ako kupujúcim oznamujeme nasledovné informácie:

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa - PECOBIKES s.r.o., Gábora Steinera 6446/1, 917 01 Trnava. Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 32773/T, IČO:47 460, DIČ: 2023884808; zástupca prevádzkovateľa nebol vymenovaný.

b) DePas, spol. s r.o. so sídlom Orgovánová, 917 01 Trnava, IČO: 34 113 525 (sprostredkovateľ pre spracovanie účtovných dokladov).

c) účel spracúvania osobných údajov je riadne vybavenie Vašej objednávky vrátane jej doručenia a vystavenia fakturačných dokladov; okrem toho, môžete súhlasiť so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely marketingu – zasielania newsletterov.

d) zoznam osobných údajov predstavujú primárne údaje vypĺňané kupujúcim pri realizácii objednávky, a to oslovenie, meno, priezvisko (pri právnickej osobe obchodný názov), adresa, telefonický kontakt a e-mailová adresa; pri spracúvaní osobných údajov na účely marketingové bude prevádzkovateľ v prípade Vášho súhlasu spracúvať len e-mailovú adresu určenú na zasielanie aktualít -  newsletterov.

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov: Vaše osobné údaje poskytujete prevádzkovateľovi dobrovoľne, pričom súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je získavaný na dva roky od realizácie poslednej objednávky, tretími stranami sú doručovateľské/kuriérske spoločnosti – v súčasnosti je treťou stranou Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217. Osobné údaje prevádzkovateľ nebude sprístupňovať, nebude vykonávať cezhraničný prenos do tretích krajín a osobné údaje rovnako nebudú ani zverejňované.

Súčasne Vás ako kupujúcich poučujeme o Vašich právach v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa
§ 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 X. Orgán dozoru

 1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát  SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava

XI. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia  zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.
 2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 08. 2015.
   

Doprava a platba

1. Spôsob platby

Prosím, vyberte si spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje. 

a) Platba vopred
Platbu vopred uskutočnite po potvrdení objednávky tovaru bankovým prevodom alebo vkladom na účet:
Fio banka, a.s., IBAN: SK22833000000021013388272101338827 / 8330

Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.
-    V prípade platby prevodom na účet,  zrealizujte platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 5 kalendárnych dní.
-    Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení kúpnej ceny, teda po pripísaní celkovej sumy tovaru vrátane príplatku za prepravu na účet predávajúceho.
-    Ak nebude platba  pripísaná na účet do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

Ďalšou platobnou metódou je Paypal, prostredníctvom Vášho Paypal účtu je možné uhradiť objednávku rýchlo a jednoducho cez platobnú bránu, ktorá Vás jednoducho a ľahko prevedie celým procesom úhrady za objednávku. Oproti platbe na účet je táto služba spoplatnená poplatkami spoločnosťou Paypal, ktoré sú účtované k celkovej sume objednávky.

b) Platba pri prevzatí tovaru 
- dobierkou
Úhradu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru pracovníkovi, ktorý zabezpečuje doručenie. 
- pri osobnom odbere tovaru 
Úhradu je možné zaplatiť v hotovosti alebo uskutočníte najprv behotovostným prevodom na účet potom však pri prevzatí tovaru je potrebné preukázať potvrdenie o prevode na účet.

2. Doprava a osobný odber

Objednaný tovar bude pripravený k odoslaniu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. od pripísania platby na účet predávajúceho. 
Pri preberaní tovaru je potrené skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zjavného poškodenia spíšte s doručovateľom protokol  o škode a tovar nepreberajte. Následne tovar písomne reklamujte.

a) Doručenie kuriérskou službou
Zásielka bude doručená do 24 hodín od podania. O odoslaní tovaru budete informovaní prostredníctvom SMS správy, resp. e-mailu.
V prípade, že zvolíte doručenie  prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti (PACKETA), je nutné pre doručenie vyplniť takú adresu, na ktorej budete k zastihnutiu v priebehu dňa medzi 8:00 – 18:00. V prípade, že týmto miestom bude Vaše zamestnanie, je nutné uviesť okrem Vášho mena i názov a adresu firmy. Súčasne môžete komfortne sledovať cez internet, kde sa Vaša zásielka nachádza. V cene je zahrnuté i poistenie balíka. 

Poplatky za doručenie:
Doručenie tovaru pri platbe vopred - 4,50 EUR 
Doručenie tovaru na dobierku - 6,- EUR

b) Vyzdvihnutie balíka v Parcel Shope
Zásielka bude doručená do vybraného miesta siete Parcel Shopov do 24 hodín od podania. O odoslaní a uložení tovaru na odbernom mieste budete informovaní prostredníctvom SMS správy, resp. e-mailu.
V cene je zahrnuté i poistenie balíka. Parcel shop je služba s viac ako 160 miestami k vyzdvihnutiu balíka vtedy, kedy Vám to najlepšie vyhovuje.
Parcel shop Vám uloží nasledovné balíky:

 • Zásielka, ktorá pozostáva len z jedného balíka.
 • Zásielka s príplatkovou službou Dobierka – platba možná iba v hotovosti.
 • Balík, ktorého najdlhšia strana nepresahuje dĺžku 80 cm.
 • Balík, ktorého súčet obvodu a dĺžky nepresahuje 200 cm.
 • Balík, ktorého hmotnosť je menšia ako 20 kg.

 Poplatky za doručenie:
Doručenie tovaru pri platbe vopred - 4,- EUR
Doručenie tovaru na dobierku - 5,50 EUR

c) Osobný odber TRNAVA
Objednaný tovar si môžete prevziať aj osobne v PECOBIKES SHOWROOM, G. Steinera 1, 917 02 Trnava po kontaktovaní o nachystaní objednávky.
Termín je možné dohodnúť v čase kt. Vám vyhovuje cez e-shop@pecobikes.sk alebo Vám bude zaslaná informačná SMS o termíne z našej strany.

d) Osobný odber PACKETA Z-Point PP - PACKETA Zásielkovňa Z-Point PP

Objednaný tovar si môžete prevziať aj osobne v PACKETA Z-Point PP - PACKETA Zásielkovňa Z-Point PP až po zaplatení objednávky vopred prevodom na účet alebo cez Paypal. Následne budete kontaktovaní o nachystaní objednávky. 
Vyzdvihnúť si zásielku môžte po oznámení o uložení na Vašom obľúbenom PACKETA Zásielkovni.
Adresu Vašej najbližšej obľúbenej zásielkovne treba uviesť v poznámke objednávky.

3. Doprava a platba do Českej republiky

a) Doprava a poštovné do ČR:
Tovar doručujeme kuriérskou službou (PACKETA), doručenie do 3 pracovných dní od jeho odoslania.

Poplatky za doručenie:
Doručenie tovaru pri platbe vopred - 8,00 EUR 
Doručenie tovaru na dobierku - 11,- EUR

b) Platba z ČR:
Cenu za tovar a dopravu zaplatíte vopred v Eur na účet predávajúceho.

Pri bankovom prevode z ČR je potrebné uviesť údaje:

SWIFT:  FIOZSKBAXXX
IBAN:  SK2283300000002101338827
Fio banka
Názov účtu: PECOBIKES s.r.o.

Variabilný symbol zodpovedá číslu Vašej objednávky. Objednávka bude odoslaná po príchode platby na účet, doporučujeme preto prevod uskutočniť ihneď po objednaní tovaru.

Ak nebude platba pripísaná na účet do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

ZAUJALI ŤA NAŠE BICYKLE?

neváhaj nás kontaktovať, a vyrobíme jeden aj pre teba

Napíš nám alebo nás sleduj na Facebooku